Flowsnap CommV Algemene Voorwaarden B2B

1. Algemeen

Alle rechtsverhoudingen tussen Flowsnap CommV, met KBO/BTWnr. 0768.284.540, met maatschappelijke zetel te Wanzelesteenweg 92, 9260 Wichelen, België, RPR Gent (afdeling Dendermonde) (verder ‘Flowsnap’), en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Flowsnap biedt als onafhankelijke dienstverlener over het algemeen diensten aan in verband met het uitwerken van digitale/blended leertrajecten. Dit kan heel uitgebreid zijn, bv. opmaken van een behoefte-analyse, het leertraject ontwerpen en ontwikkelen en indien gewenst implementeren en evalueren. Flowsnap kan ook slechts een gedeelte van dit proces op zich nemen of ondernemingen hierin coachen. De aan de klant aangeboden specifieke diensten staan opgenomen in de offerte.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel tegenstelbaar aan Flowsnap indien zij deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte van Flowsnap. In geval van conflict tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de algemene voorwaarden hebben de bepalingen van de offerte voorrang.

Voor zover de klant algemene voorwaarden voor haar leveranciers of dienstverleners heeft, worden zij uitgesloten.

Flowsnap behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde versie zal slechts op reeds lopende overeenkomsten van toepassing worden voor zover deze nieuwe voorwaarden uitdrukkelijk door de klant worden aanvaard. Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst op 31.05.2021 geüpdatet.

2. Offerte 

Een offerte van Flowsnap is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Flowsnap en is slechts geldig ten aanzien van de persoon/personen tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van tien (10) kalenderdagen na datum van de offerte. Flowsnap heeft vóór de aanvaarding van de offerte door de klant het recht om fouten in een offerte recht te zetten of de offerte in te trekken. De offerte is gebaseerd op de gegevens die de klant heeft verstrekt. De offerte van Flowsnap omvat enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk of ander werk.

3. Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen 

Elke overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Flowsnap van de ontvangst van de aanvaarding van de offerte door de klant. Flowsnap zal evenwel pas tot uitvoering van de opdracht overgaan indien ook het eventueel gevraagde voorschot is betaald. Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de opdracht zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door Flowsnap. Deze wijzigingen kunnen uiteraard ook een invloed hebben op het kostenplaatje. Door zijn aanvaarding erkent de klant volledig geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de diensten.

4. Bescherming van persoonsgegevens

De klant geeft Flowsnap de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. Flowsnap streeft ernaar persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Flowsnap verwijst dienaangaande naar haar privacybeleid dewelke via www.flowsnap.be kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Het privacybeleid kan ook steeds op eerste verzoek worden bekomen.

5. Toestemming in het kader van promotionele activiteiten

De klant geeft hierbij aan Flowsnap de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

6. Annulatie. 

Indien de klant na zijn aanvaarding een specifieke opdracht of een opdracht van bepaalde duur geheel of gedeeltelijk annuleert, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen, behoudens indien deze terugtrekking gerechtvaardigd is ingevolge deze algemene voorwaarden en/of de wet. De klant dient aldus de vooropgestelde vergoeding alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die Flowsnap reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht te vergoeden, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade. Uitstel van een opdracht zal beschouwd worden als een annulatie van een opdracht.

In geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst van bepaalde duur voor of een specifieke opdracht meer dan zes (6) maanden, kunnen beide partijen de overeenkomst opzeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van één (1) maand. De opzeg zal aan de andere partij te kennen gegeven worden door middel van een aangetekend schrijven.

7. Uitvoeringstermijnen 

Uitvoeringstermijnen zijn indicatief, tenzij anders afgesproken. Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat eventuele afgesproken uitvoeringstermijnen vervallen.

8. Wijze van uitvoering 

Flowsnap verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men redelijkerwijze kan verwachten. Flowsnap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, tekortkomingen of overtredingen die zouden begaan zijn voor haar tussenkomst. Partijen zijn geen exclusiviteit overeengekomen. Als zelfstandig dienstverlener is Flowsnap volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. Flowsnap zal haar eigen infrastructuur en materialen gebruiken, tenzij anders overeengekomen.

Flowsnap zal deze opdracht uitoefenen zonder dat zij onder het gezag van de klant staat (geen band van ondergeschiktheid), evenwel met respect voor de algemene richtlijnen en strategische beslissingen genomen door de klant. Alle documenten, briefwisseling en onderhandelingen gevoerd tussen Flowsnap en de klant, dienen aanzien te worden als een onontbeerlijk instrument om hem toe te laten de diensten overeenkomstig de overeenkomst uit te voeren en niet als de uitdrukking van enigerlei gezagsverhouding tussen Flowsnap en de klant. Geen van beide partijen verkrijgt op grond van de overeenkomst enig recht, enige macht of bevoegdheid om op te treden als werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere partij, voor welke doeleinden dan ook of om de andere partij te verbinden op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij.

Flowsnap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van of nalatigheid door enige derde-partij die geen onderaannemer van Flowsnap is, ook niet wanneer zij deze derde partijen heeft voorgedragen. Flowsnap kan aldus geenszins verplicht worden om enige betaling aan desbetreffende derden te doen.

Flowsnap kan een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van de klant nodig is.

9. Confidentialiteit 

Flowsnap respecteert de principiële vertrouwelijkheid van de opdracht en Flowsnap zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de diensten. Wanneer Flowsnap voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op onderaannemers, worden onderaannemers ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Omgekeerd aanvaard ook de klant de vertrouwelijkheid van de overeenkomst en opdracht te respecteren. Partijen kunnen desgewenst een aparte vertrouwelijkheidsovereenkomst aangaan.

10. Medewerking van de klant 

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen verwacht Flowsnap van de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. Flowsnap kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de klant. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie. Ook is Flowsnap alsdan steeds gerechtigd haar prestaties op te schorten.

Indien in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op kantoor van de klant of op een door hem aangewezen locatie, zorgt de klant voor een adequate werkruimte en in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten en dit zonder dat hiervoor kosten aan Flowsnap kunnen worden doorgerekend.

In geval Flowsnap bepaalde werkzaamheden moet overdragen aan de klant of een door de klant aangeduide derde, zullen deze prestaties ook vergoed worden.

Indien de overeenkomst met meerdere personen tot stand kwam of de klant meerdere contactpersonen heeft, is Flowsnap gerechtigd op instructie van één van die personen te handelen, tenzij anders overeengekomen.

11. Onmiddellijke beëindiging 

Flowsnap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding onmiddellijk op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de professionele samenwerking verhinderen zoals:

– schending door de klant van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden;

– belangenconflict;

– indien de klant Flowsnap zou verzoeken haar integriteit of aansprakelijkheid in het gedrang te brengen;

– ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant.

De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Flowsnap worden medegedeeld.

De ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen. De in gebreke zijnde klant zal Flowsnap alsdan steeds het honorarium betalen dat zij normaal voor de opdracht ontvangen zou hebben, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit de verplichtingen die Flowsnap reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

12. Controle en klachten 

De klant verbindt zich ertoe het werk van Flowsnap mooi op te volgen en na te gaan of het geleverde overeenstemt met diens verwachtingen en met de door hem verschafte informatie. In ieder geval verbindt de klant er zich toe om bij afwerking van de materialen zelf nog te voorzien in een eindrevisie en dit zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van spelling en grammatica. Zo nodig dient de klant tijdig aangepaste algemene instructies te geven. Het indienen van klachten heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichting.

13. Intellectuele eigendom

Flowsnap zal de intellectuele eigendomsrechten van de werken van de klant respecteren. Flowsnap behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, dan wel haar gebruiksrechten, op alle door haar opgemaakte documenten en materialen, waaronder ook teksten, tekeningen, PowerPoints en notities en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden in rekening gebracht. De klant aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Flowsnap kan niets openbaar worden gemaakt of gebruikt. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Elk werk dat door Flowsnap ontwikkeld wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de klant. In geval van niet-naleving van de verbodsbepalingen van deze paragraaf zal de klant een forfaitaire schadevergoeding van 150% van het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit voor iedere vastgestelde schending apart, onverminderd de vergoeding voor hoger bewezen schade. De klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

In geval de klant zelf materiaal aanreikt, zoals teksten, garandeert de klant dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht en dat hij Flowsnap hiervoor zal vrijwaren.

Flowsnap behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn, desgevallend geanonimiseerd.

14. Vergoeding 

Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO, exclusief BTW en andere taksen en eventuele andere bijkomende kosten. Onder bijkomende kosten vallen onder meer verplaatsingskosten.

Flowsnap behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Flowsnap is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren.

De facturen van Flowsnap zijn integraal betaalbaar op het adres van Flowsnap via het rekeningnummer vermeld op de factuur, zonder korting en dit binnen de veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien Flowsnap geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant.

In geval een factuur aan meerdere personen is gericht, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de factuur.

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend aan 8% van het openstaande bedrag.

Onverminderd het voorgaande behoudt Flowsnap zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 10% van de onbetaalde bedragen, en dit onverminderd rechterlijke vordering tot vergoeding voor hoger bewezen schade.

Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van Flowsnap verbonden aan de invordering van de schuld. Bovendien brengt de betalingsachterstand de opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.

Hetzelfde geldt in geval van overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant.

Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en worden eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, dan op de vervallen rente en ten slotte op de openstaande hoofdsom.

16. Aansprakelijkheid 

De verbintenis is in hoofde van Flowsnap is een middelenverbintenis.

De aansprakelijkheid van Flowsnap, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot drie (3) maal het factuurbedrag van de factuur die betrekking heeft op het gebrekkige werk.

Flowsnap heeft geenszins de bedoeling om zich te ontslaan van haar  aansprakelijkheid die een gevolg is van een fout of nalatigheid gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schade, het een grove fout (van haar aangestelden) betreft, of (behoudens overmacht) Flowsnap te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken. De aansprakelijkheidsbeperking is ook niet van toepassing voor zover de wet een dergelijke beperking zou verbieden.

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, moet elke vordering ten overstaan van Flowsnap op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Flowsnap  in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden en onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen Flowsnap twee (2) jaar na het einde van de betrokken opdracht.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal Flowsnap in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit een en dezelfde fout, worden zij beschouwd als eenzelfde schadegeval en wordt de schade aldus beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten. Indien Flowsnap wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van Flowsnap en een derde en/of de klant, zal Flowsnap ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Flowsnap zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de klant.

De klant zal Flowsnap vrijwaren tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht ingevolge haar fout. Indien de klant de aansprakelijkheid van Flowsnap in het gedrang brengt, dient die alle nodige maatregelen te nemen om Flowsnap te vrijwaren voor elke schade die zij hiervoor kan oplopen.

Alle elementen die, buiten de wil van Flowsnap, op het moment van het opmaken van de offerte of het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Flowsnap de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte van Frouke Vanhoutte, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog, vertragingen door externe experts, in gebreke blijven van de klant, het krijgen van foutieve inlichtingen, zullen beschouwd worden als overmacht. Flowsnap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten haar wil of controle. Overmacht geeft Flowsnap daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

15. Niet-afwerving 

De klant verbindt zich er zich toe om gedurende de duurtijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na de beëindiging ervan, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op gelijk welke wijze of vorm, een werknemer, voormalige werknemer of onderaannemer van Flowsnap waarmee de klant rechtstreeks contact had tijdens de uitvoering van de overeenkomst af te (laten) werven, mee samen te werken voor gelijke of gelijkaardige opdrachten of dergelijke personen aan te sporen of er toe te bewegen om aan minder gunstige voorwaarden samen te werken met Flowsnap.

Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat, in geval zou komen vast te staan dat deze beperking niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of rechtspraak, deze beperking niet geacht zal worden nietig of ongeldig te zijn, maar dat ze beperkt zal worden tot zover maximaal toegelaten.

Deze clausule zal de beëindiging van de overeenkomst tussen partijen overleven.

16. Vertalingen. 

De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

17. Overdracht

De klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flowsnap.

18. Nietigheid 

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de klant en Flowsnap, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene voorwaarden.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Flowsnap en de klant. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen Flowsnap en de klant tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Flowsnap haar maatschappelijke zetel heeft.

20. Vragen? 

Heb je verdere vragen of opmerkingen over deze Flowsnap algemene voorwaarden? Aarzel dan niet om ons te contacteren via frouke@flowsnap.be.